Start10 v1.94 Win10开始菜单增强 特别版

2022年7月23日09:50:36Start10 v1.94 Win10开始菜单增强 特别版已关闭评论


    Start10 v1.94 Win10开始菜单增强 特别版
    Windows 10开始菜单增强工具Stardock Start10新版发布,详细版本号为v1.94,Start10是一款Windows 10开始菜单恢复工具,在任务栏上添加开始按钮,为Windows 10、Windows 8恢复完整功能的Windows 7风格开始菜单,提供各种开始菜单、任务栏、开始按钮样式,开始菜单的配置和优化等自定义修改功能。
    Start10 v1.94 Win10开始菜单增强 特别版
    Start10 v1.94 Win10开始菜单增强 特别版
    新版变化
    stardock.com/products/start10/history.asp
    此版特点
    by PainteR, Repacks.de
    - 免激活,无需许可证密钥,直装免授权版!
    - 静默安装参数:/VERYSILENT /LANG=zhs
    下载地址
    Stardock Start10 v1.94 官方版(2020/04/28)
    https://cdn.stardock.us/downloads/public/software/start/Start10_1.94-sd-setup.exe
    Stardock Start10 v1.94 免激活直装版
    Start10 Patch ot JINSER @AMPED
    https://lanzous.com/b04ycchsd
    https://pan.baidu.com/s/1XfH0t8PlpW0W32mx0bm4fQ 提取码:qj2h